Asu AfŔ Arcicioc Arlori ArmanÓc Arneis Asasin Asu (bianc) Apia

Babaciu Babara Babi BabiÓs Baciciu Bacu Badagu Bad˛la Bagassa Balengu Balista Balucan Baloss Balun (gunfiÓ) Banfun Bastard Bastian (cuntrari) Batusu Bec BerlacŔ Berlica bale Berlica balaustre Beru Bestia BestiÓs Bestiun BetŔ Biciulan Bicuquana Bigioia marsa Bigioia secca Bioca (lurda) Biru (quader) Bisturn Blagor B÷ Boia (faus) Boia (patan¨) Braiasun Brutas Buch Budenfi BulŔ Burabaciu Buraciu Burich (del giss) Burius Burs¨n Buru Busa Busiard

Caf¨n Cagabale Caganate Caganivule Cagasentense Cagun Caghet CamÚl (da cursa) Can Canapi¨n CarlevŔ (Ĺd Nuara) Car¨s CavalÓs Ces Ciacut¨n Ciaciar¨n Ciama Ĺn aut Ciamporgna Ciapaciuc Ciapamusche Ciapaquaie Ciarupý Ciat 'd piumb Ciciu CiculatŔ Ciorgna (frusta) Ciospa Ciuc Ciucatun Ciucateri Ciuciabale Ciula Ciulandari Ciular˛ Ciulor Ciustru Cofu Cocorita CracŔ Craci¨n Crava (marsa) Crav¨n Crin (catolic) CristÓs Crparaviole CucumŔl Cui¨n Cuntabale C¨piu Curi¨s Curnaias Cursun Cusa Cutu Cutulengu

Deficent Delinquent Desbela DescentrÓ Diauleri DisgrasiÓ Dorgna Drű Drumedari Durgnass

ElemÚnt (da sbarc)

Fabi˛c Facia da c¨ Facia da fol Facia da piciu Facia da sgiaf Facia Ĺd bruns Facia Ĺd crin Facia Ĺd merda Facia 'd tola FafiuchŔ Fagnan FalabrÓc Falý Falurcu Fanfar¨n Farfui FarinÚl Farlusc¨n Fasol Fausor Faus¨n FŔs Ficanas Fichetu FisÓ Fol Fricand˛ Fruciu FrugnŔt Fulandran Fulatun Furbaci¨n Fut¨

Gabia GabiÓn GadÓn Gad˛la Garofu Gar¨la GasÓ GasÚpiu Gavadent Ghisu Giacu fumna Gilindu Giuda (crin) Giuda (faus) Gnard Gnech Gneppa Gnugnu Gnoc Gof Gradass Gram Gramaciun Gramisia Grandius Griota Gugliard Guld¨n Gunfi G¨nsu Gurenfi

Inter (cuma nĺasu) Indurmý Ignurant InterdŔt Intuntý Invertý

LadŔr Lagna Lamban Lamban¨ Lapabrod Lecac¨ LibÓn LingŔra Lofa Loffi L¨dria Lumasun Lurid

Macacu Macar¨n Mamal¨c Mandarin Mangiacarube Mangiapan a tradiment Maraia Mars¨n Mart¨f Mastia canet Mat Megera Merda (muntÓ Ĺns la scagna) Merdassa Merdun Merdus Mesa sega Micun Mufý Mulaciun Mungu MuntÓ Muschin Mugna quacia Murfel Murflun

Nonu Nuius

Ocu

Paiasu Pampiflu Panada Pan bianc e vin dus Pansun Pantal¨n PapagÓl Papaver Paracar Parpagnacu Pastisun Patelavache Peisa eu Pel Pelabroche Pelacrin Pelacrist Pelacurdin Perdabale Pet Peteg¨l Pettamola Pettuciu Piatula Piantabale Piantapurun Picabale Piciu ('d nata) Pici¨n Piciurilu Pifer Piova Pirilu Pisacan Pisalung Pisarel Pisoira Pisquan Pistafum Pistin Pistola Pitu Pitucairu Piva Plandr¨n Plasa Porca Porcu brut Prevaciun Prpuin Pui Pules Pulentun Puma al pis Purcaciun Purcun PurgÓssa Pursel PurslÓs Pusa soc Putana PutanŔ Putan¨n

RamadÓn Ramusciu Rangagnun Rascassun Rasp¨n Rubagaline Rubatabale Rubataciap Rudiau Rugna Rumpabale Rumpaciap Rupý Rusment Rustý

Sabardun Sacrament Sacramundu Sacrista SalÓm Salopa Sambi Saputu Sarvai Sautabiscun Sauta ciuende Sautafoss Sautme Ĺn man Sciancabale Sciancacuiun SciancafritÓ Sciapabale Sciapacuiun SciupÓ Scrusun Sega Serva Sfaragiun Singri Sintu Slavarun Sleffra Soma Stassi Striplun Struns Stupid Sturciun Subric Sufistic Sumarun Sumia (dal cu plÓ)

Tabalori Tabernacul Tachýs TafanÓri Tambarliru Taracul Tar¨n Teffi Terd˛c Terpu Testa dĺArabic Testa dĺasu Testa Ĺd bosc Testa Ĺd coi Testa 'd crin Testa 'd merda Testa Ĺd rapa Testa Ĺd rur Testa Ĺd tuma Testa martlinÓ Testa quadra Test¨n Trap¨n Trentapurghe Tripulýn Tripun Trufadur Truiun Trumbun Trun de dieu Trus Truva Tulýp Tulipan Tumpi Tun e pois Turlupupu Turmenta cristian T¨rtu Turtul¨n T¨rulu Tusu

Uaresch Unc UncŔri UrfantÓ Uriase marse Urieri Urs UsÚl

Vaca VachŔ Veiaru Veias(a) Verm Verdun VergnÓc Verliru VÚrtebbi


Un grazie a tutti coloro che mi hanno comunicato nuove espressioni permettendomi di aumentare la collezione

Se conoscete qualche simpatico epiteto non riportato qui sopra, comunicatemelo oppure scrivetelo sul mio Guestbook ed aggiorner˛ la pagina