Olvasói ajánlat

 

Olvasói gondolatok a bábeli nyelvzavarról.

 

A napokban olvasgattam: AZ  EURÓPAI  UNIÓ  ÉS  A NYELVEK

Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség  Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból

című értékes könyvből.

 

Gondolataim kapcsolódhatnak; Csomor Ágnes: EU-BŐVÍTÉSI NYELVLECKE

Kulturális sokszínűség vagy pénzügyi  racionalitás c. pályamunkájához

( A PROBLÉMA: BÁBELI  NYELVZAVAR  AZ  EU-BAN ),

 

valamint; Frank Ágnes: A  BRÜSSZELI  BÁBEL c. pályamunkájához.

 

 

Mit ír a BIBLIA  BÁBELRŐL:

 

 

A BÁBEL TORNYA ( Mózes l. 11. 1-9 )

 

 

1. Mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala.

2. És lőn amikor kelet felöl elindultak vala, Sineár földén egy síkságot találának és ott letelepedének.

3. És mondának egymásnak: Jertek, vessünk téglát és égessük ki jól; és lőn nekik a tégla kő gyanánt, a szurok pedig ragasztó gyanánt.

4. És mondának: Jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész földnek színén.

5. Az Úr pedig leszálla, hogy lássa a várost és a tornyot, melyet építenek az emberek fiai.

 

A NYELVEK ÖSSZEZAVARODÁSA

 

6. És mondá az Úr: Ímé e nép egy, s az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete; és bizony semmi sem gátolja, hogy véghez ne vigyenek mindent, amit elgondolnak magukban.

7. Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne értsék egymás beszédét.

8. És elszéleszté  őket onnan az Úr az egész földnek színére; és megszűnének építeni a várost.

9. Ezért nevezék annak nevét Bábelnek; mert ott zavará össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére.

 

 

Mit ír Teres Ágoston: BIBLIA  ÉS  ASZTRNOMIA

                                   Mágusok és a csillag Máté evangéliumában c. könyvében;

 

Először is a könyvet és a szerzőt mutatom be.

Borítólap: A háttérben az őszi éjszakákon látható csillagképek térképe, az előtérben a babiloni torony,
az ókor első és legnagyobb csillagvizsgálója a régészeti leletek alapján helyreállítva.

A szerző: Teres Ágoston, (1931), teljes családi nevén Terescsényi, középiskolai tanulmányait a kecskeméti piaristáknál és a pápai bencéseknél végezte. 1949 őszén Budapesten felvételt nyert a jezsuita rendbe, majd a Hittudományi Akadémián filozófiát és teológiát tanult.

Később a burgosi és frankfurti főiskolán licenciátust kapott teológiából és biblikumból.
1961- ben Norvégiába hívták a Skandináviában szétszórtan élő magyarok szociális és lelki gondozására.
E munka közben az Oslói Egyetem Természettudományi Karán szerzett tanári oklevelet matematikából,
fizikából és asztronómiából. Fő kutatási területe a napfizika, kozmikus geofizika és kozmológia.
Tanulmányait német, angol és norvégszaklapok közölték. 1984 óta a Vatikáni Csillagvizsgáló társ-astronómusa. ( Könyve a Vatikáni Csillagvizsgáló / Spekola Vaticana / támogatásával készült 1994-ben.) Kiadta: Springer  Hungarica  Kiadó  Kft. 1994.

 

Idézetek a könyvből:

BABILONI PAPOK ÉS CSILLAGÁSZOK

 

A bábeli torony romjait akkor ásták ki, amikor Európában az első világháború ágyúi dörögtek és milliókat temettek. Talán valami különös véletlen hozta magával, hogy ezek az események ugyanabban az időben történtek? Akkor már világszerte közmondásos volt a bábeli nyelvzavar. Héber próféták és görög történetírók könyveiből minden tanult ember tudott valamit annak az ókori városnak hihetetlen nagyságáról, gazdagságáról és gonoszságáról. Amit a múlt században csak legendának tartottak, századunkban történelmi valóság lett. ...

   A torny akkád elnevezése Zikkurát és Etemenanki: Ég és Föld oszlopa. Ékírásos jelekkel írva Etemen-te-an-ki, amely újabb nyelvészeti értelmezés szerint teljes jelentése Köldökzsinór, amely a Földet és Eget összeköti, vagyis amelyen át a Főldet az Ég táplája. (Nem lehetne ez a mi keresztény templomainknak is mélyértelmű jelképe?)

   Az egyik felírat Nabupolossar nevét viseli: "Marduk elrendelte (papjai által), hogy Babil tornyának alapját az alvilág keblére erősítsem és csúcsát az égre emeljem." -Ezt a munkát azután fia és örököse végezte el.

   Több mint százezer téglába Nabu-kudurri uzur neve van bevésve, aki nem más, mint Nabukodonozor, Babilon utolsó újjáépítője. ...

" Elkezdtem magasra emelni az Etemenanki csúcsát, hogy az éggel vetekedjen" (Koldewey,192)...

   Ebből érthető, hogy Mózes könyve is "égig érő bábeli toronyról" beszél.

Marduk papjai azonban nem átvitt értelemben vették ezt, hanem szó szerint: a magas torony arra a célra szolgált, hogy tetejéről jobban meg tudják figyelni a csillagos ég titkait. Száraz időben ugyanis annyira poros volt Babilon levegője, hogy a földszintről alig lehetett látni a csillagokat. Az Etemenanki "égig érő csúcsa" azonban mindig a porfelhők fölött állt, közel száz méter magasan. ...

   Csillagászati szempontból különösen jelentős a 450 x 550 m alapterületű templomcsarnok (Esagila),amelyet a négykapus belső fal két egyenlő részre osztott. A déli udvarban állt Marduk temploma, az északiban a hétemeletes torony (Zikkurát).

   Az ékíratos okmány szerint a torony méretei a következők voltak:

Az alsó torony alapterülete 90x90 méter, magassága 33 m. A tornyok átmérője fokozatosan kisebbedik fölfelé haladva, úgy hogy a teraszok szélessége a második emelettől kezdve 9 méter. A második torony magassága 18 m, a következő négy emelet 6-6 méter magas. A hatodik torony tetején áll  a 21x24 m alapterületű szentély, amely 15 m magas. Így az alapkövezettől számítva az építmény teljes magassága pontosan 90 méter volt, mivel azonban a templomcsarnok a város dombjára épült, a legfelső torony terasz kb. 120 m magasan állt a síkság fölött. Erről a teraszról végezték a kaldeusok megfigyeléseiket és számításaikat az égitestek keltének és nyugtának helyéről és idejéről.

   Miután Nabukodonozor befejezte a hetedik torony építését, egyik okmányával megörökítette annak emlékét: "Az Etemenanki csúcsát égetett téglákkal felemeltem és fényes kék-kővel (lapislazuli) felékesítettem, tetejét bronzzal burkolt cédrussal befedtem", mert ez "Marduknak, az istenek mindenható urának lakóhelye" - ebben az értelemben "vetekedett az éggel" a bábeli torony égszínkék csúcsa. ..

   A torony árnyékának irányából és hosszából meg tudták állapítani az évszakok kezdetét és az órákat is. A tavaszi napegyenlőség előtt és az őszi napegyenlőség után 14 nappal déli 12 órakor a Nap magassága 52°volt és sugarai merőlegesen estek a torony 38 fokos szögben emelkedő főlépcsőjére. ...

   Mindez mutatja a babiloni asztronómia fejlődését, amelynek fénykora a kaldeus csillagászpapok munkájával kezdődött Kr. e. a 7. században.

   Sumer és asszír elődjeik hagyományaira támaszkodtak, de a csillagos ég képeskönyvét egyre inkább számtankönyvnek tekintették. Ők már a 19 éves luniszoláris ciklussal számították ki a napéjegyenlőségek dátumát.

   A Seleukidák korától kezdve görög tudósok közvetítették a nyugati népeknek a kaldeus csillagászok ékírásos titkait. Még ma is az ő számítási alapformáikat használjuk.

   Ők osztották fel először 360 fokra azokat a kisebb és nagyobb köröket, amelyekben megfigyelték az égitestek mozgását napnyugtától napnyugtáig és tavasztól tavaszig. Ennek megfelelően a nap időtartamát 12 kettősórával mérték, az évet pedig 12 hónappal. A fokokat és az órákat tovább osztották 60 percre s ezeket 60 másodpercre. Ez is mutatja, hogy milyen aprólékos pontosságra törekedtek a számításaikban. A hatvanas számrendszernek előnye, hogy alapszáma (60) tíz számmal maradék nélkül osztható.

 

 

Záró gondolat:

 

Teres Ágoston könyvét jó szívvel ajánlom elolvasásra.

Én magam a könyv olvasása után a soknyelvűség problémáját nem bátorkodom a bábeli nyelvzavarhoz kapcsolni, mint a nagyok.  

 

Vörös László

6000 Kecskemét 

2004. dec. 29.

 

Link:

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***  Ferrara e l'Altrove ***

©

 

 TESTVÉRMÚZSÁK/MAGYAR PORTÁL - IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ

MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA  -  UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 MON-ÜZENETEIM

 

HOME