OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese   

__________________________________________

Ferrara, 2005. március 20. Vasárnap

 

 

 FELTÁMADÁS ÉS MENNYBEMENETEL

 

 

   Ha Jézus halála a hit szerint nem egy kudarcba fulladt élet szomorú lezárása, hanem - amint a keresztény hit alapján az evangéliumok megfogalmazzák - a bűn váltságdíja és így egy új élet, a megváltott élet kezdete, akkor ez a halál nem végződhetett a sírban. Ezért mind a négy evangélium nagy gondot fordít a feltámadás elbeszélésére, ezek az elbeszélések azonban - annak következményeképpen, hogy itt nem történeti elbeszélésről, hanem hittanításról van szó - lényeges pontokon ellentmondanak egymásnak.

 

Az üres sír

 

   Abban mind a négy evangélium megegyezik, hogy az ünnep elmúltával, a hét első napján, kora hajnalban asszonyok mentek Jézus sírjához. A cél megfogalmazásában azonban már eltérően nyilatkoznak az evangéliumok: Máté és János szerint csupán kegyeletből mentek oda, Márk és Lukács szerint pedig azért, hogy megkenjék Jézus testét. (Mt 18,1; Mk 16,1; Lk 24,1; Jn 20,1)

   A Márk-evangélium - a legrégibb szöveg - a továbbiakat a következőképpen foglalja össze: mikor az asszonyok a sírhoz értek, meglepődve tapasztalták, hogy a kő el van hengerítve a sír bejáratától. Mikor beléptek a sírboltba, nem találták ott Jézus testét. Megpillantottak viszont egy fehérruhás ifjút, aki közölte velük, hogy Jézus, akit keresnek, feltámadott. Az ifjú felszólította őket, hogy a hírt vigyék meg a tanítványoknak. Ők azonban annyira megrémültek, hogy elmenekültek a sírtól és senkinek semmit nem mertek elmondani. (Mk 16,1-8)

   Máté úgy tudja, hogy mikor az asszonyok a sírhoz értek, nagy földindulás támadt, miközben egy angyal leszállt az égből, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete fényes volt, ruhája pedig olyan volt, mint a hó. Az őrök ennek láttán, félelmükben halálra rémültek. Az angyal itt is felszólította az asszonyokat, hogy vigyék meg a feltámadás hírét az apostoloknak. (Mt 28,1-10) Lukácsnál két ifjút találnak az asszonyok a sírnál, akik ugyanazt az utasítást adják, mint Máté angyala. (Lk 24,1-12) Míg azonban Márk szerint elhallgatták azt, amit láttak, Máté és Lukács szerint teljesítették a parancsot és megvitték a feltámadás hírét a tanítványoknak.

   Jánosnál Mária Magdolna egyedül ment a sírhoz s amikor észrevette, hogy a követ elmozdították, elfutott Péterhez és a szeretett tanítványhoz azzal a hírrel, hogy Jézust ellopták és nem tudni hová vitték. (Jn 20,l-3)

   Máté elbeszélésében a tanítványokhoz siető asszonyok az úton találkoztak Jézussal. Leborultak előtte, átkarolták lábait. Jézus azt üzente a tanítványoknak, hogy térjenek vissza Galileába, ott viszontláthatják őt. Lukácsnál a tanítványok nem hittek az asszonyoknak, csak Péter futott a sírhoz, amelyben csak az ottmaradt lepleket találta. Jánosnál Péter és egy másik tanítvány futva igyekezett a sírhoz. Meglátván az üres sírt, megértették az Írást, amely szerint Jézusnak fel kellett támadnia.

   Máté arról is beszámol, hogy a sír mellé kirendelt őrök közül néhányan jelentették a főpapoknak a történteket. Ezek tanácsot tartottak, aztán sok pénzt adtak a katonáknak és meghagyták nekik, hogy mindenkinek azt mondják: éjnek idején, amíg ők aludtak, eljöttek Jézus tanítványai és ellopták a holttestet. A katonák elfogadták a pénzt és úgy tettek, ahogy kioktatták őket. (Mt 28-11-15)

Az ellentmondásos híradásokból nyilvánvaló, hogy azok nem tényeken alapulnak, hanem a feltámadáshit szükségszerű következményei. Ha ui. Jézus a hit szerint feltámadt, akkor sírjának is üresnek kellett lennie.

 

 

Jézus megjelenései és távozása

 

   Az evangéliumok nemcsak az «üres sír» elbeszélésével, hanem Jézus különböző megjelenéseinek a leírásával is a feltámadás hitét akarják elmélyíteni, motiválni. Az üres sír ui. egymagában még nem vezet szükségképpen a feltámadáshoz. (A testét pl. el is lophatták, vagy az ideiglenes sírhelyből végleges temetkezőhelyére vihették.) Ezért ha tanúskodni akartak Jézus feltámadásáról, fel kellett sorolniok azokat a személyeket, akik találkoztak vele és szemléletesen kellett előadni ezeket a találkozásokat.

   Az evangéliumok a feltámadás és a mennybemenetel között Jézusnak nyolc megjelenését beszélik el. (Pál levelei még további két mennybemenetel előtti megjelenésről adnak hírt és arról, hogy a mennybemenetel után Jézus megjelent magának Pálnak is.) Az elbeszélések sokszor lényeges pontokon is eltérnek egymástól, de nem egyeznek meg a jelenések helyére és sorrendjére vonatkozóan sem.

   Az evangéliumok szerint Jézus megjelent a sírtól távozó asszonyoknak, Mária Magdolnának, aki előbb a kertésznek vélte, az Emmauszba tartó tanítványoknak, Péternek, az apostoloknak Tamás nélkül, az összes tanítványnak zárt ajtók mögött, az összes tanítványnak a mennybemenetelkor, öt apostolnak és két tanítványnak Tibériás tavánál (azaz a Genezáreti-tónál).

   Az Emmauszba tartó tanítványokhoz még a feltámadás napján csatlakozott Jézus, de azok nem ismerték föl, csak este, amikor asztalhoz ültek és megtörte nekik a kenyeret. (Lk 24,13-35) Tamás nem volt az apostolokkal, mikor először megjelent nekik és nem is hitte elbeszélésüket. «Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem» - mondta. Mikor Jézus nyolc nap múlva ismét megjelent tanítványainak, akik közt a hitetlen Tamás is ott volt, Tamáshoz fordult és felszólította, hogy nézze meg kezét és nyúljon az oldalába. Tamás erre fölkiáltott: «Én uram és Istenem!» Jézus csak ennyit mondott: «Hittél mert láttál. Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek.» (Jn 20-19-31) Az elbeszélés szándéka nyilvánvaló: a föltámadás hitére sarkallja azokat, akik csak a keresztény igehirdetésből értesültek az eseményekről. A János-evangélium kifejezetten is megfogalmazza a jelenések leírásának célját: «Ezeket azonban följegyeztem, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a hit által életetek legyen benne.» (Jn 20,31)

    A megjelenések másik csoportjáról szóló elbeszélések már nem a feltámadás hitét akarják feléleszteni, hanem az őskeresztény misszió képét, az egyházzá szerveződő és világhódító útra induló kereszténységet akarják bemutatni. E misszióra az evangéliumok szerint maga a feltámadt Jézus adott megbizatást: «Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik.» (Mk 16,16) A szerveződő egyházban a pásztori hatalom Péteré, aki ugyan háromszor megtagadta Jézust, de a feltámadás után háromszor ki is jelentette, hogy szereti őt, éspedig jobban, mint a többiek. Jézus ezért meghagyta neki: «Legeltesd juhaimat!» (Jn 21-15,17)

   Jézus feltámadása után negyven napig tartózkodott a földön. a negyvenedik napon megjelent Jeruzsálemben, ahova az apostolok visszatértek. Kiadta a missziós parancsot, majd meghagyta tanítványainak, hogy maradjanak együtt Jeruzsálemben, mígnem elküldi nekik a Szentlelket maga helyett. Aztán kivezette őket az Olajfák hegyére és a szemük láttára fölemelkedett az égbe. A tanítványok mind-addig merően nézték a távozó Jézust, míg egy felhő el nem fedte őt tekintetük elől. (Mk 16,19-20; Lk 24,50-53; Csel. 1,4-11)

 

*

 

   Arra vonatkozólag, hogy valaki testestől eltávozhat az égbe, már az Ótestamentum is tartalmaz elképzeléseket (pl. Illés). Ám a feltámadás (és a mennybemenetel) képzete sokkal inkább a hellenisztikus vallások keleti eredetű meghaló és feltámadó isteneihez, pl. az egyiptomi Oziriszhez és a kisázsiai Attishoz, a szíriai Adoniszhoz, a mezopotámiai Tammuzhoz kapcsolódik. (A kereszténység hellenisztikus környezetben való terjesztésénél - Pál apostol révén - ezért került előtérbe Jézus halálának, feltámadásának és mennybemenetelének hirdetése.) Míg tehát a zsidó tanítványok elsősorban messiási vonásokkal ruházták fel, addig az ún. pogány környezetben missziózó keresztény prédikátorok egyre inkább a meghaló és feltámadó istenekhez hasonló megváltónak mutatták be Jézust. (Forrás: Gecse  Gusztáv, Bibliai történetek, Kossuth Könyvkiadó, 1981)

 

Link :

Dsida Jenő: Nagycsütörtök

HÚSVÉTRA

Borbély Károly: Keresztút - Szitányi György: Világ Világossága

Virágvasárnap = A pálmák vasárnapja (Vatikán, Olaszország, San Marino), Opus Dei

   Keresztút az Eucharisztia évében

Jézus bevonulása Jeruzsálembe - Az utolsó vacsora - Jézus elítéltetése - Jézus halála és temetése

 

Szerk.:  Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

TESTVÉRMÚZSÁK/PORTALE UNGHERESE DELLA RIVISTA - A FOLYÓIRAT MAGYAR NYELVŰ PORTÁLJA

 GALLERIA LETTERARIA - OSSERVATORIO - ARCHIVIO DEI FASCICOLI

 UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1 - MON-ÜZENETEIM

 

HOME