OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese    

__________________________________________

 

 © SZITÁNYI GYÖRGY

 

Az irodalomesztétika alapvonalai

 

 

 

Az irodalom a művészetek között

 

Az irodalom művészet. Specifikuma a többi között, hogy anyaga a nyelv. A nyelv, ill. a hangzó nyelvi élmény közel akkora meghatározatlan tárgyiassággal bír (ld.: Lukács), mint a zene.

A nyelv az egyazon kultúrához tartozó, egy nyelvet beszélő emberek közösségének tudatában együttesen meglevő szókészlet és nyelvtani szabályok összessége. A magyar nyelv az Eckhart-féle francia-magyar szótár alapján 200.000 szóra tehető. Újabb kutatások szerint a magyar nyelv teljes szókészlete 500.000 és 600.000 között van.

Ehhez képest a közel 25.000 szót használó Arany János és a 24.000-es szókincsű Jókai Mór által használt nyelv szűknek látszik. Goethe 60.000-es szókészlete is csekély, mégis a világon páratlan. Az a szókészlet és nyelvtani fordulat, amit egy ember használ a teljes nyelvhez viszonyítva, az egyéni nyelvezetet, azaz a beszédet (parole) adja. A teljes nyelv a parole-lal szemben a langue. A langue és a parole egymáshoz való viszonya a nyelv és az egyéni nyelvezet egymáshoz való viszonya.

Ezt figyelembe véve az egyes irodalmi műveket, mint egy ember alkotásait a parole fogalma alá helyezzük.

Egy-egy szó olyan nyelvi jel, ami önmagában ugyan nem értelmezhető, de mondatban jelentés-meghatározó egység. A szó tehát nem pusztán fonéma, hanem morféma. A köznyelvben a fonémák nem változtatnak a közlés értelmén, de hangzó nyelvi jel leképezései. A morféma azonban jelentést változtató része a mondatnak. Költői szövegben – hiszen az irodalom akkor is poétika, ha nem vers, hanem próza, vagy dráma – minden egyes nyelvi jelnek morféma értéke van, mivel a művészi szöveg a közlés szintjeit figyelembe véve konnotatív (ld.: általános esztétikámat).

A nyelvi jel, így a szó, szószerkezet, mondat, stb. jelentése Ferdinand de Saussure gondolatára alapítva a szó, stb. leírt vagy elhangzott alakjának, valamint az általa jelölt dolog, fogalomnak egymáshoz való viszonya (ld.: általános esztétikám!).

 

 

A költői (poétikai) nyelv

 

  A következőkben elsősorban az orosz ún. formalista iskola kutatási eredményét felhasználva határozzuk meg a költői nyelv minemű voltát.

  Az orosz formalista iskola a költői nyelvet, mint az irodalmi mű formáját kutatta. 1917-ben egyesült a moszkvai s a pétervári nyelv- és irodalomtudományi iskola. Ezzel jött létre, mint közös kutatási testület, az orosz formalista iskola, tagjai között olyan máig ható nagyságokkal, mint pl. Roman Jakobson.

  A szovjethatalom a 20-as évek elején betiltotta a tudóscsoport működését. 1960. május 6-án azonban a Szovjetunió Tudományos Akadémiája – újra – „bevezette” a strukturalista nyelvészetet, s bár ezzel az irodalomtudományban nem történhetett egyéb, mint hogy ki lehetett adni az addig tiltott tudósok műveit, a lélegzetnyi szabadsághoz jutott nyelvészek és irodalomkutatók rövid időn belül felzárkóztak a világ élvonalához. Az ún. tartui iskola köré csoportosult nyelvészek tudását többé nem lehetett eltagadni.

  Az orosz formalista iskola kutatói az eljárást (приём) vizsgálták, aminek révén valamely szöveg poétikai textussá lesz. Ezt az eljárást végül az остранение (osztranyényije) szóban találták meg, ami korábbi helytelen fordítás szerint „eloldalazást” jelent. A szó valóságos értelme azonban egymással össze nem illő fogalmak, logikailag világos, szerves és hatékony együttlétét jelenti.

  Ebben a meghatározásban nem csupán a konnotatív közlést, hanem a szinesztéziát is felismerhetjük. (A montázs lényege is hasonló – ld.: előző félévből Eizenstein nézetét).

 

 

A cselekvő és a közösség viszonya

 

  Valamely irodalmi műalkotásban döntő pozícióban van a cselekvő ember. Ez független attól, hogy a mű rövid vers, akár epigramma-e, vagy akár színmű. A lírai versben a cselekvő személy a költő, aki érzékeli vagy az önmagában teremtődő világot, hogy azt kifejezze, vagy pedig érzékeli a külső világot (ún. objektív líra, pl.: Nemes Nagy Ágnes), amely az alkotó szubjektumában új világgá alakulva a műben új jelentéssel telítődik meg. Az elbeszélő és a drámai művekben szereplő ember az író teremtménye, tehát az író által alkotott világban, mint általa létrehozott ember cselekszik és ezzel határozza meg ama világnak minő voltát.

  Ezért van az, hogy a cselekvő és a hozzátartozók, ill. a cselekvő hős környezete értékként jelenik meg a műben. Ez az érték etikai ítéletre késztet, ugyanakkor mint értékképző minőség a művészi értéknek alkotó eleme. Egymáshoz való viszonyuk többek között a mű tragédia vagy komédia voltát, ill. a közösségeknek mint értékhordozóknak egymással való kapcsolatát határozzák meg. (Kisvilág – Nagyvilág, stb.) Így a mű etikai világképszerkezetét is meghatározzák.

  Az etikai értékek tárgyalására itt nem térünk ki külön, mivel azok az előző félévi anyagban kellő mélységig megtalálhatók.

  Az irodalmi alkotásban az etikai értékek jóllehet ugyanúgy különülnek el egymástól, mint azt az ált. esztétika című tárgyban megismertük, a művel szembesülő, azt befogadó olvasó, aki a végső ítéletet kimondja az író által teremtett világ felett, természetes pszichológiai konzisztencia-törekvésénél fogva igyekszik annak értékeit az erkölcsi jó és rossz köré csoportosítani. A jók természetesen azok minden műben, akikkel azonosul, ill. amikkel szemben nem viseltetik ellenséges érzülettel.

  Az irodalmi érték éppúgy, mint minden műérték, mérték által meghatározott minőségek – itt: elsősorban irodalmi (nyelvi minőségek) – rendszere. Ebből az következik, hogy egyfelől általában a minden művészetre jellemző mineműség-mennyiség-minőség határozza meg. Másfelől azonban a nyelvi anyagnak munkával való alakítása, vagyis egy olyan, munkaminőség által meghatározott mennyiségi jellegű érték az, ami az irodalmi alkotás mívességét adja.

  A cselekményes irodalmi művekre nem csupán a tett és következménye jellemző, hanem az is, hogy ezeket a tetteket meghatározott műbeli szerepek eljátszása közben követik el a szereplők. Ezen a ponton a legkényesebb az irodalmi mű értékessége vagy fogyatékossága felett ítélkezni. Amíg ugyanis a népmesében, ami minden meseszerű vagy mesealapú alkotásnak őstípusa, a funkciók előre meghatározottak és kötelezők, mint a folklór változatlan jelei, ill. jelrendszerei, addig a hasonlóan minőségi értékű irodalmi művek rögzített funkciói könnyen válhatnak a közhelyszerűség, azaz a giccsé válás gyökereivé.

  Az irodalmi cselekményben megtalálható funkciók két irányból erednek.

  Az egyik az általánosabb gyökér: a népművészet, konkrétan a népmese. A népmese funkciói (I.V. Propp: A mese morfológiája – Gondolat kiadó Bp. 1975) stabilak, változatlanok, legfeljebb mennyiségük változandó.

A legfőbb mesefunkciók a következők.

 

1. A hősnek tiltó parancsot adnak.

2. A parancsot adó (általában szülő) eltávozik hazulról.

3. A károkozó felderíti a terepet.

4. A parancsot megszegik.

5. A hősnek értékhiánya lesz, és elindul, hogy a hiányt megszüntesse.

6. A hős segítőtársra lel.

7. A hős varázseszközhöz jut.

8. A hős összecsap a károkozóval (akár többször is).

9. A hőst megjelölik (ált. sebesülés).

10. A hős menekül, üldözik.

11. A hős és a károkozó végső küzdelemben összecsap.

12 A hős legyőzi a károkozót és visszaszerzi vagy megszerzi az értéket1, amivel a

     kezdeti hiány megszűnik.

13. A hős megházasodik és trónra lép.

 

 

Elnagyolva ezek a népmeséből származó funkciók, amelyek a legtöbb irodalmi alkotásban megtalálhatók.

  A cselekmény másik gyökere rituális, ill. vallásos eredetű. A rituális jellegű meseelemek általában és jellemzően a giccsben élnek tovább. Továbbélésük elsősorban a preklasszikus irodalomban - aminek kiemelkedő művei egyes operák irodalmi anyagát adják – lelhetők fel.

  A kiindulás itt is vagy valamilyen hiány (pl.: a szerelem, a tisztesség, a beavatottság hiánya, pl.: Trubadúr, Aida, Faust stb.) felszámolására irányuló cselekedet, vagy olyan cselekvés, ami a megsértett becsület helyreállítását célozza (pl.: Bánk bán, Parasztbecsület, Don Pasquale).

  A rituális jelleget hordozó művek jellemző aktusa a beavatás. Pl.: Sarastro beavatja Taminót (Varázsfuvola). A másik jellegzetes motívum a pokoljárás motívuma, amely a hős megdicsőülésével, győzelmével végződik. A pokoljárás-motívum a legtöbb értéktelen alkotásban is helyet kap. Míg Mozart Varázsfuvolájában Tamino pokoljárása a hindu kultúrát idéző gondolattal magasztos ellenpontja Papageno boldoggá létének, addig a fércművekben ugyanez a krimihős üldözéseként labirintusban, általában aluljárókban, garázsban, stb. bekövetkező veszélyhelyzetben fejeződik ki.

  Ez természetesen nem változtat azon, hogy a vallásos, ill. rituális jellegű mozzanatok az irodalmi értékkel bíró művekben értékképző minőségek.

 

 

A sikerregények

 

Hauser Arnold megállapítása szerint a műérték és a mű népszerűsége fordított arányban áll egymással. Sajnos szinte szó szerint igaza van, ezért nem meglepő, hogy az olvasáskutatások eredményei fércművek sikerességét igazolják. Ez az olvasók értékválasztásáról árulkodik, és a társadalmi tudat állapotára vall. A Rejtő Jenőt olvasók többségének ítélete szerint legmélyebb, legértékesebb műve, a Csontbrigád a legkevésbé népszerű.

  Mi tehát a siker titka, ha értékes művek is fel-feltűnnek a sikerlistán? A tetszés lényege az, hogy a mű világképe megfelel az olvasó világképének. Ez úgy értendő, hogy van olvasó, aki félreérti olvasmányát, és a maga világképének való megfelelést érzi ki a műből.

  A siker nem feltétlenül, de gyakran a silányság ismérve.

  Az irodalmi műnek kétféle világképe van.

a)         a költői világkép, ami a mű világában szereplő személyek és dolgok viszonyrendszere, és      

b)          a mű erkölcsi világképe,  amelynek lényege általános esztétikámban található.2

 

 

 

A költői (poétikai) nyelv

 

Aki komolyan veszi azt, amit a próza szó eredetileg jelent, téved. Az ’egyenesre fordított beszéd’ távolról sem fedi a széppróza nyelvének értelmét, illetve fogalmát. A prózaművészet nyelve éppúgy költői, azaz poétikai nyelv, mint a versek nyelve. Eltérésük tömörségük fokában van, ez azonban mennyiségi tényező, ami a végső minőség terén semmit sem jelent.

  A költői nyelv mivoltának lényegét az említett, ú. n. orosz formalista iskola tett először vizsgálata tárgyává. Az orosz formalista iskola a moszkvai és a szentpétervári nyelv-, illetve irodalomtudományi iskola 1917-beni egyesüléséből származik. Kutatásuk tárgya az az „eljárás” (приём) volt, ami által a köznyelv irodalmi anyaggá lesz.

  A föntebb olvasható végeredmény máig helytáll.

  A poézis nyelve, vagyis anyagának valaminő megformáltsága önmagában is érték, hiszen a nemzet nyelvének fenntartója és újítója.

  Az irodalom nyelvének jellegzetessége a konnotáció (ld. általános esztétikám), amelyben a konnotatív jelleg mennyisége próza-, dráma- és versnyelvként eltérhet. Ez azonban nem szükségszerű. Erre legegyszerűbb példa az alanyi és az úgynevezett objektív líra közötti eltérés. Az alanyi verselés benső tartalmat közöl külső formában objektiválva, míg az objektívnak mondott líra a külső világ valós tárgyait teszi bensővé, hogy azokat az anyagi valóságtól eltérő jelentéssel felruházva adja vissza.

  A líra eredetileg hangszer: lant. A líra lantszóval előadott dalt jelent, azonban ennek mai értelme nem a zene, hanem a dal lényegéből adódik: líra az, ami quasi dalként, vagyis egyes szám első személyben adatik elő. Ez a tulajdonság lehetővé teszi az elbeszélés és a novella egymástól való eltérésének megvilágítását is.

  Az elbeszélés – jóllehet próza – egy embernek az előadása (’elbeszélése’) valamiről. Formai jellemzője, hogy a benne esetleg megjelenő párbeszéd nem szó szerinti, hanem szabad függő beszédben való idézése szereplői szövegének. Ekként – mint egy előadói szubjektumon átszűrt szöveg – a lírai alkotások körébe tartozik.

  Az epika neve az ógörög epopeia szóból származik. A Hegel által valódi epopeiának nevezett műfaj az eposz, azonban ennek lényege a szintén általa polgári eposznak nevezett regényben is megvan. Ugyanígy megtalálható a novella műfajában is. Az epika azonnal észlelhető jellemzője, hogy az elbeszélő (költő) szövegét a szereplők közötti párbeszéd megszakítja. A szereplők beszéde nem az előadótól függ, hanem mintegy eleven, élő és szó szerint való közlése szövegüknek.

  Ugyanez vonatkozik a modern polgári eposzra, a regényre is.3

  A dráma jellemzője egyrészt – mint Hegel írta – a cselekvés totalitása, másrészt azonban az a párbeszédes forma, amely a darabban cselekvő személyeknek beszédének hű és elhihető tolmácsolása. Fő jellemzője azonban a színpadszerűség. Ez azt jelenti, hogy egy-egy drámai alkotás, mint irodalmi anyag, olvasva is színpadi hatással bír, amit nem csupán a több szereplős beszéd és más jellemzők támasztanak alá, hanem az írói instrukciók is, amik a költői szöveg drámai megfelelői. 4

 

_____________________________________________

[1] Az érték lehet tárgyi érték, pl. kincs, pénz, birtok, vagy akár varázseszköz (objektum), és lehet nem tárgyi érték, pl. eszme, eszmény, elv stb. (objektiváció).

 

2 A kozmoszról, illetve a geo-, illetve heliocentrikus nézetről nem állítható, hogy ebben az értelemben világkép. Ezt mi természetképnek nevezzük.

 

3 Ebből az is következik, hogy a szereplők nyelvezete, ami trágár is lehet, nem az írónak, hanem műve szereplőinek jellemzője. Ezért nem szabad kárhoztatni a világteremtő írót az esetleges, egyes rétegeket vagy közösségeket sértő szóhasználatért. Az író nem közönséges, hanem teremtő, egyes esetekben pedig újrateremtő. Ábrázolt alakjainak nézetei nem egyezhetnek kivétel nélkül saját nézeteivel, mivel, ha így volna, az író nem a szereplőket és azoknak világát teremtené, hanem illedelmes önmagával beszélne. Ezt megteszik helyette a jólfésült vezércikkek.

 

4 A szerzői instrukciókat a dramaturg, illetve a darabot színre vivő rendező nem köteles betartani. A dráma sajátossága, hogy az „itt és most” elve vonatkozik rá. Ezért a rendezőnek mint alkotónak joga a rendelkezésére bocsátott drámai irodalmi anyagot a saját értelmezésében és általa mintegy a nézőket közvetlenül megszólítva is az adott körülmények között – és a való világra mintegy reflektálva – az erre kiválasztott színészekkel előadatni.

 

Link

 

KALANDOZÓ ÉRTELEM

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

TARTALOM - ELŐZŐ  SZÁM - IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ

 MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA -  UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

HOME