_________________________________________

 

EZ IS, AZ IS…

ESZMECSERÉK A MAGYAR NÉP EREDETÉRŐL…

TÖRTÉNELMÉRŐL…

_________________________________________

                                                                                   BEKÜLDTÉK - KÖZLÖM

    

 

Az Év Embere:

Patrubány Miklós

 

(Elhangzott a clevelandi Bocskai Rádióban is)

 

A Magyarok Világszövetsége Kanadai és USA Országos Tanácsával egyetértésben, rengeteg szervezeten belüli és szervezeten kívüli honfitársunk az Év Emberének tekinti Patrubány Miklóst, az MVSZ elnökét. 

     Patrubány Miklós 1952. december 23-án született Medgyesen, Szeben megyében. Tanulmányait 1972 és 1976 között a Kolozsvári Műegyetem villamosmérnöki karán végezte, ott szerzett diplomát. 1973-ban megalapította a Visszhang nevű egyetemi rádiót, amelynek 1976-ig volt szerkesztője. Ezt követően eleinte a bukaresti félvezető-gyárban, majd egészen 1990-ig a Kolozsvári Számítástechnikai Kutatóintézetben dolgozott, I. osztályú tudományos főmunkatársként. 1983-ban részt vett az első román személyi számítógép, a PRAE megalkotásában. 1989-ben szakkönyvet írt a mikroprocesszor-technológiáról. 1992 óta a kolozsvári Praemium Kft. tulajdonos-igazgatója. 1990 és 1992 között az RMDSZ elnökségének tagjaként fejtett ki tevékenységet, 1992-ben választották az MVSZ elnökségi tagjává, 1996 októberétől pedig már az MVSZ elnökhelyetteseként jegyezhettük Őt, amivel párhuzamosan az MVSZ Erdélyi Társaságának elnöki tisztét is betöltötte, 2000 májusától pedig az MVSZ legálisan megválasztott elnöke. 1996 óta kiadja a Magyar Kisebbség című nemzetpolitikai szemlét. 1999-ben kezdeményezte a Reményforrás elnevezésű ezredvégi, nagycsaládos mozgalom kibontakozását. Nős, három gyermek édesapja. 

     Ha nem is akárkinek, de többeknek is lehet Patrubány Miklóséhoz hasonló, sokatmondó életrajza. A legtöbben azonban belenyugszanak a cím és a rang nyújtotta erkölcsi többletbe, s egy életen keresztül a diplomájukkal takaróznak. Ez azonban nem Patrubány Miklósra jellemző. Az Ő fentebb vázolt életrajza ugyanis korántsem beszéli el a leglényegesebbet: azt, hogy a jelenlegi és az előző magyar kormány nemzetellenes politikája ellenére, emberfeletti áldozatvállalások árán valósított meg olyan nemzetérdekű programokat, amelyeket  a Magyarok VI. Világkongresszusa fémjelez. Pedig ne felejtsük el, hogy ezzel párhuzamosan zajlott a kettős állampolgárság érdekében kezdeményezett aláírásgyűjtés, illetve annak sikerét követően a december 5-ére kiírt népszavazás. Az ennek eredményeként született "sikertelen győzelem" azonban nem kisebbíti Patrubány Miklósnak az összmagyarság képviseletében folytatott hősies küzdelmét, még kevésbé nemes szándékát és a magyarság iránti tevőleges elkötelezettségét. Az MVSZ elnökének a szíve együtt dobban a nemzetével, mert ne feledjük, hogy az MVSZ és annak elnöke az említett programok mellett minden magyar sorskérdésben határozott állást foglalt és pozitív lépéseket tett - mindenkor a nemzet érdekében és védelmében! 

      2004 különösképpen embert próbáló év volt az MVSZ és annak elnöke számára. Nem árt megismételni a szélesebb közvélemény előtt sem, hogy az Orbán kormány (!) megvonatta az MVSZ-től a mintegy 250 millió forintos központi támogatást, így tehát költségvetés nélkül nézett szembe és valósította meg a fentebb említett programokat. Ilyen feltételek mellett nagyon sokan meghátráltak volna a Magyarok Világkongresszusának megrendezése és a kettős állampolgárságért folytatott, nagyon összetett feladatok előtt. Könnyen mondhatta volna az MVSZ elnöke is, hogy a kettős állampolgárság kivívása a politikai pártok, illetve a parlament feladata lenne, amit - tekintve a magyarság minden más nemzetnél nagyobb arányú szétszórtságát – saját kezdeményezésből, már réges-rég megtehetett volna, meg kellett volna tennie! Ellenben nem tettek ez irányba semmit. Sőt, amint az látható volt, a népszavazás kiírását követően a Gyurcsány-kormány minden becstelen és törvénytelen eszközt igénybe vett a népszavazás pozitív eredményének meghiúsítása érdekében. Ilyen ellenséges (magyarellenes) környezetben és ilyen háttérrel kell tehát dolgoznia az MVSZ-nek, amely, Patrubány Miklóssal az élen, még az adott körülmények és a mértéken felüli túlterheltség mellett is képes volt megújulni, amire többek között az MVSZ Kanadai és   USA Országos Tanácsának átformálódása lehet ékes példa, amit úgy jellemezhetnénk, hogy e két hatalmas ország MVSZ vezetésében immár maradéktalanul érvényesülhet a szervezet alapszabályba fektetett programja, vagyis a magyarság érdekképviselete. Igazán nem véletlen, hogy a 2004. november 16 és 19 között megtartott budapesti tisztújító küldöttgyűlésen Patrubány Miklós egyhangúlag lett megválasztva az MVSZ elnökévé újabb négy évre. 

     Mindent egybevetve, a magyar politikai és közélet palettáján manapság egyetlen olyan markáns egyéniség sem található, aki egyazon elszántsággal és a nemzet iránt érzett felelősséggel harcolna például a ma is érvényben tartott benesi dekrétumok ellen és az elcsatolt részek magyar autonómiái érdekében, mint Patrubány Miklós! Széltében-hosszában nincs az országban olyan felelős magyar tekintély, aki olyan tudatosan érvelt volna Magyarország szuverenitásának elvesztése ellen, vagyis az EU-ba történt kedveztőtlen belépésünk ellen, mint Patrubány Miklós, aki amilyen őszinteséggel és elszántsággal küzdött a választási csalások (nem csak a december 5-i népszavazás esetében) leleplezése és jóvátétele ügyében, a magyar közélet tisztasága, a magyarság felemelkedése, a magyar jövő érdekében! Keresve sem találhatnánk az Év Embere megtisztelő címre alkalmasabb személyt, olyat, aki nem egy, de számtalan cselekedetével vívta ki a nemzet elismerését, akit lenyűgöző higgadtságával, felkészültségével és alaposságával mindenkor a helyzete magaslatán találunk!

      Köszönjük Patrubány Miklós! És most, az új év küszöbén arra kérjük a Magyarok Istenét, hogy adjon Neked elegendő fizikai és szellemi erőt ahhoz, hogy az elkövetkező esztendőkben is fennen lobogtathasd a magyarság lyukas, és gyászszalaggal ellátott zászlaját!

       Torontó, 2004. december 31. 

                                                                                            Cúth János

                                                                                 az MVSZ KOT elnöke, író,                                    

                                                           a Kanadai/Amerikai Magyarság hetilap szerkesztője.

 

(A cikk rövidebb változatban megjelent a hetilapban.)

 

Link:

Ősapáink többezeréves gyökereiről  A Mindszenty-emlékiratok bezúzása

 Beszélgetés Matavovszky Ádám  úrral 

Clevelandi Bocskai Rádió

 

Imalánc

Utóhangok

 

_____________

 

VISSZHANG

 

Kapcsolat

 

A magyar  nép történelméről                                                                                  1. 2. 3. 4. 5. oldal

Dr. Bonaniné  Tamás-Tarr Melinda / Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

 Névjegy/Biglietto da visita

©

 

 IRODALMI GALÉRIA - FIGYELŐ - MEGJELENT SZÁMOK ARCHÍVUMA

   UNGAROHOME - ARCHÍVUM-DGL - ARCHÍVUM-DGL1

 

  O.L.F.A