OSSERVATORIO LETTERARIO 

*** Ferrara e l'Altrove ***

Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese   

__________________________________________

Ferrara, 2005. március 20. Vasárnap

 

 

JÉZUS HALÁLA ÉS TEMETÉSE

 

   A keresztre feszítésről szóló evangéliumi elbeszélések jelentik a szenvedéstörténet, sőt az egész Jézus-életrajz csúcspontját. Az evangéliumok szerzői e halált úgy értelmezik, mint ahol nyilvánvalóvá vált, hogy Isten megkönyörült a bűnös emberiségen. Azáltal, hogy küldötte (fia), a kereszthalál vállalásával azonosult a bűn következtében elesetté vált emberekkel, egyben fel is emelte az emberi nemet és megszabadította az elesettségtől.

 

 

A keresztre feszítés

 

   A katonák, miután csúfot űztek Jézusból, levették róla a bíbor palástot és saját ruhájába öltöztették. Aztán vállára tették a keresztet és elvezették a Golgotára (latinul a Kálváriára), a kivégzés helyére, hogy ott keresztre feszítsék. Vittek vele két kivégzésre ítélt gonosztevőt, «latort» is. Útközben találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel, akit arra kényszerítettek, hogy vigye a keresztet Jézus után.

A menetet nagy tömeg követte. Az asszonyok siránkoztak és jajgattak, Jézus azonban arra intette őket, hogy maguk és gyermekeik miatt sírjanak, mert közel van isten ítélete, amely szörnyű borzalmakat hoz rájuk.

   Mikor kiértek a Golgotára, mirhával kevert bort kínáltak neki, amit csak megízlelt, de nem ivott belőle. Aztán keresztre feszítették. Ugyanígy a két latort is - az egyiket jobbról, a másikat balról. Ruháit a katonák szétosztották maguk közt, köntösét pedig, amely egy darabból volt szőve és sajnálták eldarabolni, kisorsolták. A keresztre -Pilátus parancsára - feliratot is erősítettek, amelyen héberül, görögül és latin nyelven feltüntették kivégzésének az okát: «Názáreti Jézus, a zsidók királya.» (Latinul: Iezus Nasarenus Re Iudaeorum, rövidítve: INRI.)

   A nép bámészkodva állt ott, az arra járók pedig fejüket csóválva káromolták őt. Arra biztatták, hogy ha valóban isten fia, szálljon le a keresztről és akkor hisznek neki. A főpapok, az írástudók és a nép vénei pedig gúnyosan azt kiáltozták, hogy másokat megmentett, de magán nem képes segíteni. A gúnyolódásba a katonák is bekapcsolódtak és elébe állva ecettel kínálták. Jézus csak ennyit mondott: «Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.»

   Az egyik megfeszített lator is szidalmazta és azt kérte gúnyosan, hogy mint Messiás, szabadítsa meg magát és őket is. A másik azonban feddő szavakkal illette a gyalázkodót, Jézust pedig arra kérte, hogy emlékezzék meg róla ha elérkezik az ő uralma. Jézus megígérte, hogy még azon a napon vele lesz a Paradicsomban.

A kereszt alatt állt Jézus anyja és a szeretett tanítvány (János) is. Mikor Jézus megpillantotta őket, mintegy végső rendelkezésül anyját a szeretett tanítvány gondjaira bízta, aki ennek alapján házába fogadta Máriát. (Mt 27,31-44; Mk 15,20-32; Lk 23-26^3; Jn 19,17-27)

 

 

A halál

 

   A Jézus halálát leíró evangéliumi részletek a világ végéről szóló apokaliptikus irodalom szimbolikus elemeinek a felhasználásával adják elő mondanivalójukat, értelmezik az eseményeket. Célt tévesztene, aki e leírások minden adata mögött hiteles közlést keresne vallási tanítás, teológiai értelmezés helyett.

   Mikor Jézust, a hatodik óra táján (déli 12 óra) keresztre feszítették, sötétség borult az egész földre. (A sötétség az apokaliptikában a világ végének és isten nagy ítéletének az előjele.) Ez a sötétség a kilencedik óráig (du. 3 óra) tartott, amikor Jézus meghalt. (Jézus halála tehát, legyőzve a bűnt, megmentette a világot ettől az ítélettől.) A kilencedik órában Jézus hangosan felkiáltott: ,,Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem ?" (Sokan e zsoltárimában látják a keresztelbeszélés egyik biztosan hiteles mozzanatát, amely egy csalódott, egész életét és minden tevékenységét értelmetlennek ítélő ember végső elkeseredettségét fejezi ki és így ellentétben áll a kereszthalál minden későbbi értelmezésével.) Néhányan a körülállók közül azt hitték, Illést hívja és várakozással figyelték, vajon eljön-e Illés, hogy megszabadítsa őt.

   Később azt mondta Jézus: «Szomjazom!» Valaki erre nádra tűzve egy ecetbe mártott szivacsot nyújtott fel neki. Jézus megízlelte az ecetet, majd így szólt: «Beteljesedett!» Aztán ismét hangosan felkiáltott: «Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!» (A hangos kiáltás az apokaliptikában a győzelem kifejezése, annak a hangsúlyozása, hogy Jézus halála legyőzte a bűnt.) Aztán lehajtotta fejét és kilehelte a lelkét.

   Ekkor a templom kárpitja kettéhasadt, a föld megrendült, a sziklák megrepedtek, a sírok megnyíltak és sok elhunyt feltámadt. (Ezek ismét apokaliptikus vonások, amelyeknek a jelentése az, hogy vége a templomi kultusznak és vele a megelőző, a bűn rabsága alatt nyögő érának.) A keresztnél álló százados a történtek láttára így szólt: «Ez az ember valóban az Isten Fia volt!» A jelenlévők közül sokan mellüket verve tértek vissza a városba. (Mt 27,45-56; Mk 15,33-41; Lk 23,44-49; Jn 19,25-47)

 

 

A temetés

 

   Mivel mindez készület napján, azaz ünnep előtti napon történt, a zsidók arra kérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárcsontjait és vétesse le őket a keresztről, hogy a holttestek ne maradjanak a kereszten szombaton. A katonák így is jártak el a latrokkal, mikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát, ahonnan azonnal vér és víz folyt ki. (Jn 19, 31-37)

   Estefelé arimateai József, egy tekintélyes tanácsos, Jézus titkos tanítványa, bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus miután értesült a századostól Jézus haláláról, odaajándékozta a holttestet Józsefnek, József halotti leplet vásárolt, levette Jézus testét, fűszerekkel együtt begöngyölte a lepelbe és egy közeli sziklasírba helyezte. A sírbolt bejárata elé követ hengerített. A temetésnél a szintén titkos tanítvány, Nikodémus segédkezett neki. A Jézus kíséretéhez tartozó asszonyok figyelték, hogy hogyan és hová temették Jézust. Hazatértükben illatszereket és fűszereket vásároltak, hogy ünnep után - amelyet nyugalomban kellett tölteniök - elvégezhessék Jézus testének a zsidóknál szokásos megkenését.

   Másnap a főpapok és a farizeusok elmentek Pilátushoz és arra kérték, hogy őriztesse a sírt harmadnapig, nehogy a tanítványok ellopják a holttestet és azt mondják, feltámadott, amint előre megmondotta. Pilátus azonban megtagadta kérésüket. Ezért saját őrségüket állították a sírhoz, miután a követ lepecsételték. (Mt 27,57-66; Mk 15,42-47; Lk 23,50-56; Jn 19,38-42)

   A temetés e részletes leírása azzal a korai keresztény irányzattal száll szembe, amely szerint Jézusnak csak látszólagos teste volt, így halála is csak látszólagos lehetett.

   A keresztelbeszélés nem hiteles, történeti leírás Jézus haláláról, hanem keresztény hitvallás e halál jelentőségéről és értelméről. Ezért az elbeszélést jórészt az Ótestamentum messiási jövendölésnek felfogott szavaival fogalmazták meg, hogy kidomborodjék: Jézus tragikus sorsában isten örök és sokszorosan megjövendölt végzése teljesedett be. A Messiás áldozati bárányként feláldozta magát a bűnös emberiségért és ezzel helyreállította az ember és Isten között a bűn által megbontott rendet. (Forrás: Gecse  Gusztáv, Bibliai történetek, Kossuth Könyvkiadó, 1981)

 

Link :

Dsida Jenő: Nagycsütörtök

HÚSVÉTRA

Borbély Károly: Keresztút - Szitányi György: Világ Világossága

Virágvasárnap = A pálmák vasárnapja (Vatikán, Olaszország, San Marino), Opus Dei

   Keresztút az Eucharisztia évében

Jézus bevonulása Jeruzsálembe - Az utolsó vacsora -  Jézus elítéltetése  

Jézus feltámadása és mennybemenetele

 

Szerk.:  Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

 

 

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

TESTVÉRMÚZSÁK/PORTALE UNGHERESE DELLA RIVISTA - A FOLYÓIRAT MAGYAR NYELVŰ PORTÁLJA

 GALLERIA LETTERARIA - OSSERVATORIO - ARCHIVIO DEI FASCICOLI

 UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1 - MON-ÜZENETEIM

 

HOME