WUDANG

       Home Page    BAGUAZHANG     English version  

Photo-gallery 2

Lucca.  Wudang classes(Fu Zhensong-Taijiquan and Baguazhang)

 

Sun Lutang Taijiquan: Jinbu banlan chui Sun shi Taijiquan: Lanzhayi

Sun shi Taijiquan: Fentui Marcella -Emanuele in: Jinbu banlan chui

Andrea-Maria Teresa in Jinbu banlan chui Tuishou/Pushing hands

Homepage

English Homepage