Ferrara, 2004. március 23.

 

Kedves Olvasók!

 

   A postás a mai napon hozott otthonról, Magyarországról egy levelet. A borítékon a veszprémi Egyetem bélyegzője látható, semmi más. De az ismerős kalligráfia elárulja a feladót: Dr. Paczolay Gyula professzor úr a «Magyar Nemzet - Magazin» ez év február 14-i számából Lőcsey Gabriella «Költészet vagy amit akartok» c. cikkének fénymásolatát juttatta el nekem, amit ezúton köszönök meg neki.

   Ebben a cikkben szereztem tudomást arról, hogy a fenti napon, délelőtt 11 órakor a budapesti Gellért Szálló gobelintermében adták át a Balassi-család ősi fegyverének a mintája szerint kovácsolt két emlékkardot a kárpátaljai  Vári Fábián Lászlónak és az olasz műfordítónak, a firenzei prof. Armando Nuzzónak. Olaszországban élvén és tevékenykedvén irodalmi és kulturális vonalon első sorban az olasz műfordítóra összpontosítok, az alábbi okok miatt…

   Mindenekelőtt már csak azért is külön hálával tartozom Paczolay professzor úrnak, mert, egy árva hangot sem lehetett erről a jeles irodalmi eseményről hallani sem az olasz napisajtókban, sem az olasz interneten. Erről én is csak most, e fenti küldeménynek köszönhetően szereztem tudomást.

   Keresgélésem eredményeként csak egy nyomorúságos kis rövid olasz nyelvű közléssel találkoztam - egy magyar szájton - a február 11-i keltezésnél: a «News - Febbraio 2004» oldalán: «Il Premio "La spada commemorativa di Balassi" č stato aggiudicato a László Fábián, poeta, critico letterario e al traduttore italiano Armando Nuzzo».  Semmivel sem többet!!!

   Amint elnézem - keserűen kell tapasztalnom -, a világhálón a műfordítói tevékenységéről sokkal jobban ismert a firenzei egyetem tanára Magyarországon, mint saját hazájában! De még a kollégái részéről sem található egy árva méltató, vagy gratuláló szó e kitüntetésével kapcsolatban. S ez egyre inkább megerősít engem a belső szakmai intrikák, féltékenységek világáról! Arról pedig ne is  ejtsünk szót, ha valakik ezen zárt berkeken kívül végeznek hasonló s nem jelentéktelen tevékenységet! Ronda egy világ az egyetem, az irodalom és a művészetek világa!…

   No de térjünk vissza a tárgyhoz. Mivel e cikk alapján szereztem tudomást erről az eseményről, most szeretném pótolni e mulasztást mind a magam nevében - nem lévén időben tájékoztatott -, mind azok nevében, akik a mai napig is hallgatnak róla.

  Armando Nuzzo tíz évvel ezelőtt Carlo Camillivel együtt Balassi Bálint huszonöt versét, a teljes Júlia-ciklust ültette át olasz nyelvre s a milánói Crocetti Kiadó jelentette meg.  A kötetben a versek mellett az olvasók megismerhették Balassi, a kalandos életű reneszánsz költőnk életrajzát, s verseinek kiadásával kapcsolatos ugyancsak kalandos történeteket. A könyv, amely bőséges filológiai adalékokat is tartalmaz, Balassi Bálint születésének 440-ik évfordulója tájékán jelent meg. (Kár, hogy a legjobb világháló keresővel - google - sem lehet rábukkanni erre a könyvre.) 

   A fent említett cikkben szerzek tudomást arról, hogy a firenzei egyetem professzora a római La Sapienza Tudományegyetemen  szerzett magyar szakos diplomát, s a doktori és a kandidátusi értekezését természetesen Balassiról írta. Szerinte reneszánsz költőnk verseiből az olasz nagy reneszánsz képviselői közül Dante és Petrarca költészetének hatása érződik ki: «Petrarcához feltehetően a neolatin, a humanista költők révén jutott Balassi Bálint. Jól tudott latinul és olaszul, Castelletti "Amarilli"-jét fordította, Petrarca műveit minden bizonnyal könnyedén olvashatta. Volt is miből: a XVI. sz. elején Basileában (N.B.: Bázel) kiadták az olasz poéta összes műveit.»

Armando Nuzzo Balassin kívül szívesen fordít Janus Pannonius, Zrínyi Miklós, Kazinczy Ferenc, Kisfaludy Sándor és Ady Endre alkotásaiból. A magyaron kívül beszél törökül, szlovákul, románul, azokon a nyelveken amelyeket a mi Balassink is ismert. A mai magyar költészetről a következő a véleménye: «A mai magyar költészet szerintem válságban van, miként a kortárs olasz költészet is. A minimalizmus és a nyelvi virtuozitás között ingadozik, az egyensúlyt azonban nem találja meg. Azt azért el kell mondanom, hogy a mai magyar költők közül Petri György, Tandori Dezső és Marno János költészete jelentős hatást gyakorolt rám.» Az újságírónő arra a megállapítására, hogy Magyarországon, de talán egész Európában válságban van a kulturális élet, s hogy kevesebben olvasnak, egyre többen választják a színvonalas irodalom helyett a film és a televízió kínálta felszínes örömöket; s arra a kérdésére, hogy miben bízik e sivár világban az akinek az irodalom, a műfordítás a szenvedélye így válaszol: «A felületesség korát éljük, csakugyan. (Szerk./N.B.: erre és az analfabétizmusra én már többször utaltam cikkeimben - «Analfabétizmus» -  mind a jelenben, mind az elmúlt esztendőkben 1997-ig visszamenőleg!) Olaszországban, például, egy nemrég közreadott  felmérésből is ez derül ki, a lakosság harminc százaléka analfabéta. Honfitársaim még nagyobb százaléka pedig félanalfabéta. A művészet szónak, az ars fogalmának teljesen elveszett az értelme. A rejtelme is. A technika korában nincsen helye a gondolatnak, az arányoknak, a költészet, vagy amit ma annak neveznek, mint megáradt folyó, úgy ömlik ránk a számítógépből, mérték nélkül. Talán még föl sem fogjuk igazán, hogy mekkora veszedelem ez.»

   Armando Nuzzo a díj átvételét követően elmondta  - olvashatjuk a  gondola.hu oldalán -   «Az alkotás teremtő erejével kell a békét szolgálni» c. képes beszámolójában, hogy Balassi úgy tekintett Olaszországra, mint a szerelmi költészet hazájára. Lánglelkű költő volt, a szerelem volt életének szentélye. Balassi azért fordított olasz nyelvből, mert ezzel szerette volna ápolni a magyar nyelvet.
«A Balassi Bálint-emlékkard számomra nemcsak a munkám elismerése, hanem egyúttal bíztatás arra nézve, hogy folytassam a megkezdett munkát.»

   Roberto Ruspanti, az udinei egyetem magyar tanszékének vezetője mindezt azzal egészítette ki, hogy olasz fordításai, és olasz nyelvtudása nyomán hazája úgy tekint Balassi Bálintra, mint olasz költőre. A közelgő EU-csatlakozásra is utalva elmondta, hogy az olaszok számára Magyarország mindig is Európához tartozott, és «testvérnemzetnek tekintik Magyarországot».

(Szerk./N.B.: érvényes sajnos ez a  megállapítás csak igen szűken korlátozott hányadára az olaszoknak: a magyar irodalom és kultúra szerelmeseire, azoknak   ismerőire s a magyar szakokon tanulókra, vagy ott végzettekre, akiknek száma ugyancsak elenyésző az aktív összlakossághoz viszonyítva; s sajnos nem örömteli tény az, hogy hányan vannak még - lásd analfabéták és félanalfabéták - akik még azt sem tudják, hogy földrajzilag hol helyezkedik el Magyarország: az Ansa egyenesen a balkáni államok közé sorolja hazánkat 2000 óta s a figyelemfelkeltés ellenére sem korrigálta e tévedését s nem egyedüli ezen tévhitben ez az ország egyik legnagyobb sajtótájékoztató irodája - nemhogy azt tudnák, hogy ki volt Balassi Bálint!...)
   Még ha - sajnos - nem volt szerencsém megismerni ezen Balassi-átírásokat - ahogy a fent említett cikkben olvasni -, tudván, hogy nem könnyű feladat a műfordítás még a rokon-nyelvek esetében sem,  mint szakmabeli őszintén gratulálok ezen díjhoz mind a magam, mind a munkatársaim nevében Armando Nuzzonak!

   Ugyancsak szívből jövő gratuláció a kárpátaljai magyar költőnek, Vári Fábián Lászlónak, akiről mind a magyarországi, mind az azon túli magyar nyelvű sajtó az olasz díjazottal együtt méltó cikkekben értesítették az olvasó közönséget.

Sajnos az olaszországi médiák nem tartották fontosnak a hírt. De ami a legszomorúbb - a fent idézett rövid hír kivételével -, hogy az olasz műfordító és egyetemi tanár honfitársai mellett még az ebben az országban élő és dolgozó  magyar származású illetékesek sem. Ez bizony szégyen, nagyon-nagy szégyen. Hogy kikre? Gondolom, mindenki tudja!…

   Most elköszönök, a viszonthallásig a legközelebbi levelemig!

 

 

NOTA: a «Heti Válasz» egyik újságírójától kaptam egy értesítést, hogy a Balassi-kard diplomáciai kamionnal érkezik Olaszországba. Dr. Armando Nuzzo mit sem tudott erről (jelen sorok írásakor május 24-ét mutat a naptár), a római Magyar Akadémia a mai napig nem válaszolt - mint szokása általában nem reagálni az egyszerű halandóknak - ez irányú kérdésemre. Szívesen adtam volna hírt az eseményről!

 

© Dr. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda

Névjegy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frissítés:  2004. 06. 18 (Ezidáig válasz nélkül maradtam!)

 

Ferrara, 23 marzo 2004

 

Cari Lettori,

 

   Oggi il postino mi ha portato una lettera dalla mia casa natia, dall'Ungheria. Sulla busta si vede il timbro dell'Universitŕ di Veszprém al posto del mittente e nient'altro. Ma la calligrafia mi č familiare tanto da farmi scoprire il mittente: il prof. Gyula Paczolay; mi ha inviato una fotocopia del quotidiano nazionale «Nazione Ungherese - Magazzino») del febbraio 14 contenente l'articolo intitolato «La poesia oppure quello che volete» di Gabriella Lőcsey.  

   Qui ringrazio il professore per la  gentilezza d'avermelo inviato per mia conoscenza.

  In questo articolo vengo a sapere che nel giorno sopraccitato, alle ore 11 di mattina nella Sala degli Arazzi dell'Hotel Gellért di Budapest sono state consegnate le due spade commemorative di Balassi al poeta magiaro subcarpatico - territorio odierno non appartenente all'Ungheria d'oggi -  László Vári Fábián e al traduttore letterario italiano Armando Nuzzo. Dato che vivo e lavoro in Italia nel campo della letteratura e della cultura mi concentro sul traduttore italiano,  anche per i motivi che dirň in seguito.

   Prima di tutto sono particolarmente grata al professor Paczolay per l'invio dell'articolo perché qui in Italia non si sentiva e leggeva alcuna voce a proposito né nei quotidiani, né in internet. Anch'io grazie a questo articolo ho appreso notizia soltanto ora.

   Avendo ora queste notizie ho fatto delle ricerche in internet per trovare qualche notizia italiana, ma ho trovato solo una misera breve notizia riportata su una pagina delle «News - Febbraio 2004» - in un sito ungherese -: «…Il Premio "La spada commemorativa di Balassi" č stato aggiudicato a László Fábián, poeta, critico letterario e al traduttore italiano Armando Nuzzo».  Niente di piů!!!

   Navigando sulla rete devo amaramente constatare che dell'attivitŕ di traduttore letterario del professore universitario fiorentino si ha maggiore conoscenza in Ungheria che in Italia! Non c'č alcuna riga a proposito di questo prestigioso riconoscimento letterario ungherese neanche da parte dei suoi colleghi! Neanche una nota professionale a proposito!… Neanche una voce di congratulazioni! Questo fatto  purtroppo rafforza la mia opinione negativa su quest'ambiente in cui regnano rivalitŕ spietate,  intrighi e invidie!  L'ambiente universitario, letterario, artistico č un  mondo tanto brutto. Non parliamo del fatto se letterati, traduttori, artisti ottengono riconoscimenti prestigiosi per la loro attivitŕ al di fuori del loro ambiente …

  Ma, torniamo al nostro argomento originario. Avendo avuto notizia di questo premio prestigioso vorrei recuperare la mancata informazione sia da parte mia che da quelli che avrebbero obbligatoriamente dovuto darne  informazione!

   Armando Nuzzo, dieci anni fa, assieme a Carlo Camilli ha trascritto, tradotto in italiano le 25 poesie del Ciclo di Julia di Bálint Balassi  pubblicato poi dalla casa editrice milanese Crocetti. Oltre alle liriche i lettori potevano leggere notizie dettagliate della  vita avventurosa del poeta rinascimentale magiaro assieme alle storie pure avventurose delle pubblicazioni delle sue liriche. Il libro - secondo le informazioni - č ricco di dati filologici e venne pubblicato intorno al 440° anniversario della nascita di Balassi. (Che peccato che anche con il migliore motore di ricerca - il google - non si riesca a rintracciare alcuna notizia del volume!)

   Dall'articolo sopraccitato vengo a conoscenza che il professore si era laureato di lingua e letteratura ungherese all'Universitŕ di Roma «La Sapienza» scrivendo le tesi di laurea e di dottorato naturalmente su Bálint Balassi.   Secondo lui le liriche di Balassi vennero influenzate soprattutto  dalle opere di Dante e di Petrarca. Balassi conobbe molto bene il latino e l'italiano, tradusse l'«Amarilli» di Castelletti, quindi poté leggere con facilitŕ gli scritti di Petrarca: «Balassi venne condotto da Petrarca  probabilmente tramite i poeti neolatini, umanisti.» Ebbe anche materiali da leggere: all'inizio del Cinquecento a Basilea avevano pubblicato tutte le opere del poeta italiano. Armando Nuzzo accanto al Balassi ha tradotto anche le liriche di Janus Pannonius, Miklós Zrínyi, Ferenc Kazinczy, Sándor Kisfaludy, ed Endre Ady. Il professore oltre all'ungherese parla il turco, lo slovacco, il romeno,  lingue che conobbe anche il nostro Balassi. Della poesia ungherese ha la seguente opinione: «Secondo me la poesia contemporanea ungherese č oggi in crisi come quella contemporanea italiana. Si vacilla tra il minimalismo e virtuositŕ linguistica non trovando l'equilibrio. Perň devo dire che tra i poeti magiari contemporanei le liriche di György Petri, Dezső Tandori e János Marno mi hanno influenzato notevolmente.» La giornalista ha affermato che in Ungheria e forse in tutt'Europa la vita culturale č in crisi, che leggono sempre meno e piů persone scelgono le offerte senza qualitŕ  della TV  e dei cinema invece delle opere letterarie di alta qualitŕ e per un letterato e traduttore  appassionato in questo mondo desolato rimane ben poca fiducia… A tutto questo il professor Nuzzo ha risposto cosě: «Oggi viviamo in un'epoca della superficialitŕ. (N.d.A.: Ho piů volte ho parlato nei miei articoli di questo fatto e dell'analfabetismo citato in seguito, sia nel passato fino al 1997 che nel presente; ad. es.: nello scritto ungherese intitolato «Analfabétismo» ! ) In Italia ad. es., secondo una recente indagine emerge che il 30 % della popolazione č analfabeta. I miei compatrioti in maggiore percentuale sono semianalfabeti. La parola arte/ars ha completamente perso il senso,  anche il suo mistero. Nell'era della tecnica non ha posto il pensiero, la proporzione, la poesia; oppure la poesia che viene chiamata tale uscendo dal computer come un fiume in piena ci travolge  senza misura. Forse non ci rendiamo conto ancora del pericolo che questo fenomeno ci sta nascondendo.»

   Armando Nuzzo dopo il premio ricevuto ha detto - come si legge sulla pagina della gondola.hu sul servizio illustrato, dal titolo «Si deve servire la pace con la forza creativa del pensiero» -: Balassi guardň l'Italia come la patria della lirica dell'amore. Egli fu un poeta dallo spirito di fuoco, l'amore fu per lui il santuario della vita. Balassi ha tradotto dall'italiano perché cosě volle coltivare la lingua ungherese. Poi cosě ha concluso: «La spada commemorativa di Balassi per me non č soltanto il riconoscimento del mio impegno, ma anche un incoraggiamento per continuare un lavoro iniziato.»

   Roberto Ruspanti  il direttore del Dipartimento della Lingua e Letteratura Ungherese all'Universitŕ degli Studi di Udine a tutto questo ha aggiunto che la sua patria, a causa delle traduzioni in lingua italiana ed a causa della sua conoscenza dell'italiano, considera Balassi come un poeta italiano.  Facendo riferimento  all'imminente entrata nell'EU l’Ungheria č sempre stata considerata un paese appartenente all'Europa, e per l'Italia č come un «paese fratello».

(N.d.A.: Quest'affermazione č purtroppo valida per una minoranza molto limitata della popolazione: lo pensano soltanto le persone  conoscenti ed ossessionate dell'Ungheria, per gli studenti della materia e non č un fatto positivo che esistano tante persone - basta pensare agli analfabeti e agli semianalfabeti - che geograficamente  non sanno neanche collocare l'Ungheria in Europa! Ecco un esempio sconcertante a questo proposito dell'Ansa, una delle maggiori agenzie di stampa italiane: dal 2000 colloca l'Ungheria tra i paesi balcanici e nonostante la correzione dei colleghi giornalisti ungheresi non hanno corretto il colossale errore!…Se non conoscono la situazione geografica dell'Ungheria, figuriamoci se sapranno chi era mai Bálint Balassi!…)

 Anche se finora non ho potuto conoscere le trascrizioni italiane delle liriche di Ballassi, perň conoscendo le difficoltŕ della traduzione letteraria,  esprimo le mie piů sincere congratulazioni per il dr. Nuzzo - sia in nome mio che in nome dei miei colleghi - a proposito del suo prestigioso riconoscimento letterario in Ungheria!

   La stessa congratulazione viene dal cuore anche per il compatriota magiaro László Vári Fabbri di Subcarpazia. La cosa triste č che i quotidiani italiani ed i Media non hanno fatto alcun cenno a proposito, mentre gli organi di stampa e dei Media ungheresi hanno dedicato un ampio spazio per questi premiati! Salvo la piccola, misera notizia sopraccitata… Purtroppo anche i Media d'Italia non hanno considerato questa notizia degna di essere riportata per informare il popolo italiano! Questo fatto č veramente una grandissima vergogna. Ma a chi pesa questa vergogna? Presumo che tutti lo sappiano!…

   Ora vi saluto, a risentirci alla prossima!

 

NOTA: Ho ricevuto l'informazione da un giornalista del periodico ungherese «Heti Válasz» che la spada di Balassi sarebbe stata portata tramite un camion diplomatico in Italia. Il Dr. Armando Nuzzo finora (nel momento della scrittura di queste righe ne abbiamo il 24 maggio) non sa di concreto niente, l'Accademia d'Ungheria fino ad oggi - come di consueto nel riguardo dei comuni mortali! - non si č degnata di rispondermi in proposito. Avrei volentieri dato notizia dell'avvenimento.

 

©  Prof.ssa Melinda Tamás-Tarr

Biglietto da visita

 

Aggiornamento: 18.06. 2004 (Fino adesso sono rimasta senza risposta!)

OSSERVATORIO LETTERARIO

***Ferrara e l'Altrove ***

©

 

 

GALLERIA LETTERARIA -  OSSERVATORIO - ARCHIVIO DEI FASCICOLI

 UNGAROHOME - ARCHIVIO-DGL - ARCHIVIO-DGL1

 

  O.L.F.A